Få förstår det här med vinst

post-thumb

Det här med vinst är uppenbarligen väldigt svårt att förstå. Både hos skeptiker och de som anser att vinst är något gott finns en fundamental brist på förståelse.

Problemet är nästan alltid att man försöker förstå vinst ur ett statiskt perspektiv, vare sig det är med hjälp av modeller, ekvationer, eller logiska resonemang. Men vinst kan inte förstås om man inte tar fasta på att produktion alltid tar tid. Det är spekulerandet om vad som kommer att vara värdefullt som leder till vinster och förluster.

Ekonomisk eller bokförd vinst

Ekonomisk vinst handlar inte om bokfört resultat i kronor och ören utan om värdeskapande. Detta är viktigt att komma ihåg i en värld där centralbanker försöker att ständigt minska valutans köpkraft (det som kallas inflation). Med inflation går priser upp över tid, vilket gör att vinster kan vara helt missvisande. Låt oss ta ett exempel. Säg att värdet sjunker med 20 % på tre år så att man kan köpa samma vara 2023 för 120 kronor som man köpte för 100 kronor 2020. Det betyder också att om du investerat 100 kronor 2020 och sedan har 120 kronor tre år senare så har du gjort en bokförd vinst på 20 %. Men om det är samma som inflationstakten, så räknat i köpkraft har du egentligen gått jämnt ut.

Om man dessutom ser till att produktiviteten ökat och att det skett nya tekniska framsteg, så borde samma vara kanske kosta mindre än 100 kronor 2023. Så de 120 kronor som står på prislappen ska egentligen jämföras med det pris som varan annars hade kostat (kanske 95 kronor?). Relativt sett är alltså den bokförda vinsten på 20% en förlust - köpkraften av de 120 kronorna är lägre än de 100 kronorna hade varit.

Skatteverket kommer förstås att beskatta de 20 kronorna som vinst alldeles oavsett vilken köpkraft de har. (Det är delvis därför inflation är en sådan fin affär för staten.) Men i värdetermer har du mindre med 120 kronor på fickan år 2023 än 100 kronor 2020.

Värde och marknadspriser

Ekonomisk vinst handlar om värde, inte om antalet kronor. Inflationsexemplet ovan gör klart hur viktigt det är att göra skillnad på dem. Statens valuta är inte ett sätt att mäta värde, för det är som att mäta längd med en tumstock med metrar som hela tiden krymper. Värde handlar istället om att tillfredsställa önskemål. Det ekonomiska problemet handlar om hur vi kan använda världens knappa resurser till att producera så mycket tillfredsställelse som möjligt nu och över tid.

Att producera värde betyder att resurser måste investeras för att generera tillfredsställelse som är högre än annars hade varit fallet. På en fri marknad motsvarar priserna på resurser alla entreprenörers gemensamma värdering av produktionen, för de konkurrerar med varandra om att köpa resurser. Hur mycket kan de tänka sig att betala för resurser? Inte mer än det värde de tror sig kunna skapa. Med andra ord, entreprenörer är del av en ständigt pågående budgivningsprocess för att använda resurser för att producera värde - där de som är säkra på att kunna producera mest värde (och är villiga att riskera sin egen egendom) kan bjuda över de andra.

Med andra ord betyder en fri prissättning av resurser att priserna motsvarar resursernas bästa möjliga värdeskapande. Resurser kostar så mycket som entreprenörer anser att de “har råd” att betala givet det värde de tror sig kunna skapa. (Och värdet uppskattas i kronor genom att gissa konsumenters betalningsvilja.)

Ekonomisk vinst och värde

Huruvida en entreprenör gör vinst återstår fortfarande att se. Priserna är bara gissningar. De är förvisso väldigt bra gissningar eftersom alla entreprenörer är delaktiga och riskerar sin egen egendom när de försöker göra vinst. Med andra ord är de väldigt noga med vilka resurser de köper och till vilka priser. Ingen vill förlora sina tillgångar. Syftet är ju det motsatta: att öka sina tillgångar.

Vinst kan inte beräknas förrän efter de producerade varorna är sålda. Men utläggen för resurserna - och för att starta företaget och skapa produktionskapacitet - sker långt innan. Entreprenören ligger ute med pengarna. Det är därför de kan förloras, för att de redan har investerats. Med andra ord måste entreprenören ha tänkt och gjort rätt, för annars kan det gå riktigt illa.

När varan säljs är det till ett pris som konsumenten tycker är skäligt jämfört med värdet som varan utlovar. Det finns ingen anledning för konsumenten att betala mer än hon tycker det är värt. Det är tvärtom: vi betalar gärna mycket mindre än vi tycker att varan är värd. Så ju lägre priset är jämfört med värdet på varan, desto enklare är det att sälja.

Men bara om priset är högre än utläggen gör entreprenören vinst. Vad betyder detta? Det betyder att om denna entreprenör skapat tillräckligt med värde för konsumenten så att hon betalar ett pris som överstiger priset på resurserna, som motsvarar det värde som entreprenörer tror att de kan skapa, så gör entreprenören vinst. (Vi antar här att priserna sätts i pengar som bibehåller sin köpkraft.)

Vinster är alltså relativa: de entreprenörer som gör bättre ifrån sig i användandet av resurser än vad entreprenörer i gemen ansett sig kunna göra gör vinst. De som gör sämre ifrån sig gör förlust.

Med andra ord handlar vinst om värdeskapande, men inte bara att skapa värde - utan att skapa mer värde än entreprenörer generellt anser att de kan skapa. Endast genom att i verkligheten överträffa andra entreprenörers förhoppningar kan man göra ekonomisk vinst.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.